The relationship between candidate teachers' communication skills and their attitudes towards teaching profession (Sakarya University sample)

  • Hilal İlknur Tunçeli Sakarya University
Keywords: Communication skills, attitudes towards teaching profession, candidate teachers

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between preschool teacher candidates' communication skills and attitudes towards the teaching profession. In Sakarya University Preschool Education Department students constitue the study population. A total of 180 first and fourth grade students consist of research sample. Teachers Communication Skills Inventory developed by Ersanlı&Balcı (1998) and Teaching Professional Attitude Scale developed by Şaban (2006) were used as data collection tools. As a result of research both candidate teachers' communication skills and their attitudes towards teaching profession were not differed significantly by gender and grade variables. It was also determined that there is a significant and positive correlation between candidate teachers' communication skills and value sub-dimension of the scale.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. T. (2009) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 59, 345-366.

Bedel, E.F. (2008). okulöncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve bazı kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4 (1), 31-48.

Bulut, İ (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 14, 13-24.

Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.

Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt. 19, No. 2. 567-576.

Çiftçi, S. ve Taşkaya, S.M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 509-512, 20 -22 Mayıs 2010 Elazığ.

Dilekmen, M., Başçı, Z. ve Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.

Doğan, T, Çoban, A. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim. Cilt 34, Sayı 153.

Durmuşoğlu, M. C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009) Türk ve Azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 36, 76-86.

Erdem, A.R., Gezer, K. ve Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiri Kitabı, 471-477. Denizli.

Ersanlı K.& Balcı, S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk PDR (Psikolojik Danışma Ve Rehberlik) Dergisi. Eylül, 10; 7-12.

Gömleksiz, M. N., Oral, B. ve Bulut, İ. (2006) Ortaöğretime nitelikli öğretmen yetiştirmede tezsiz yüksek lisans uygulaması. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu 20-22 Aralık 2004 Bildiriler Kitabı içinde 545-551, Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Güçlü, N. (1996). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin problemleri: Mesleki sosyalleşmelerini etkileyen yapısal ve kişisel ögeler. Simpozyum'96: Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. 566-581.

Kaya, A., Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.

Karagözoğlu, G. (2003). Eğitim Sistemimizde öğretmen yetiştirme politikamıza genel bir bakış, Eğitimde yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, 10-12.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kızıltaş, E., Halmatov, M. Ve Sarıçam,H. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 173-189.

Köksal Akyol, A. ve Koçer Çiftçibaşı, H. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarının empatik beceri düzeylerinin belirlenmesi [The determination of the empathy skills of early childhood teacher candidate]. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 13-23.

Memişoğlu, S. P. (2006) Nasıl bir öğretmen. Orta Öğretime Yeniden Yapılanma Sempozyumu 20-22 Aralık 2004 Bildiriler Kitabı içinde 334-338, Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Özder, Konedralı ve Zeki (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 16 (2), 253-275.

Pehlivan, Baykara, K. (2004) Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 211-218.

Pehlivan Baykara, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online Dergisi. 4 (2). 2005. 17-23.

Pehlivan Baykara, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.

Poyraz, H. & Dere, H. (2001). Okul öncesi eğitiminin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tepeli, K., Arı, R. (2011). Okul öncesi eğitim öğretmeni ve öğretmen adaylarının iletişim ve sosyal becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 385-394.

Terzi, A. R. ve Tezci E. (2007) Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.

Tümkaya, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişim becerileri ile öğretmenlik tutumlarının incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 49-62.

Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B. (2004). Türkiye'de okulöncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilimler Dergisi, 10, 129-136.

Üstüner, M., Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim ve Bilim, 34 (151), 140-155.

Yeşil, H. (2010). The relationship between candidate teachers' communication skills and their attitudes towards teaching profession. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 919-922. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.259

Published
2013-09-01
How to Cite
Tunçeli, H. İlknur. (2013). The relationship between candidate teachers’ communication skills and their attitudes towards teaching profession (Sakarya University sample). Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58. https://doi.org/10.14527/C3S3M5