Examining the high school students' transfer levels of modern physics topics to daily life

  • Onur Yalçın Ministry of National Education
  • Nuri Emrahoğlu Çukurova University
Keywords: Physics education, Modern physics, Constructivism, Transfer of knowledge

Abstract

This study was conducted to determine the 11th-grade high school students' transfer levels of the modern physics topics to daily life in the context of the physics course. The sample of the study figured in the form of the mixed method constituted 314 11th-grade students selected with the cluster sample method. The Modern Physics Success Test (MPST) and Modern Physics Transfer Test (MPTT) developed by the researchers were used in the study. The study process was conducted quantitatively and qualitatively. The correlation between the MPST and MPTT scores of the students was identified in the quantitative section while the students' transfer levels of the modern physics topics to daily life were determined in the qualitative section. As a result of the analyses of the study, a weak, positive and significant relationship was found between the MPST and MPTT scores. In addition, It was revealed that the students' transfer levels of the modern physics knowledge were zero transfer, deficient transfer, and complete transfer and it was identified that the level of complete transfer was considerably low. Regarding the transfer of the modern physics knowledge to daily life, the topics, which complete transfer levels were the highest, were found as "Photoelectric Incident" and "Black-Body Radiation", and the topics, which complete transfer levels were the lowest, were detected as "Matter Waves" and "Pauli Exclusion Principle". Furthermore, it was also identified that the students' transfer levels varied according to other modern physics topics.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abacı, S. (2012). LYS fizik. Ankara: Birey Yayınları.

Abhang, R.Y. (2005). Making introductory quantum physics understand able and interesting. Resonance, 10, 63-73.

Acar, M. F., Gümüş, H. & Alvan, Ç. (2012). 11. sınıf fizik. Ankara: Esen Üçrenk Yayınları.

Akpınar, M. (2006). Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi. Unpublished master's thesis. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aksakallı, A. (2014). Lisans düzeyinde modern fizik dersi alan öğrencilerin bu ders ile ilgili negatif algılarının nedenlerine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Arpaguş, E. K., Moğol, S., & Ünsal, Y. (2015). Görsel okumanın ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersi başarılarına etkisi: hareket konusu örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 65-81.

Ay, S. (2008). Lise seviyesinde öğrencilerin günlük yaşam olaylarını açıklama düzeyi ve buna kimya bilgilerinin etkisi. Unpublished master's thesis, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayan, C. (2012). YGS - LYS fizik. Ankara: Palme Yayıncılık

Ayas, A. & Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: Bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Aycan, Ş. & Yumuşak, A. (2003). Lise müfredatındaki fizik konularının anlaşılma düzeyleri. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, 159.

Aytekin, Ü. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin ısı ' sıcaklık konusundaki bilgilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerini günlük hayata uyarlama düzeyleri üzerine araştırma.Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Balkan, F. K. (2008). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgileri ilişkilendirebilme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Başaran, B. (2005). Bilgisayar destekli öğretimin fizik eğitiminde öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Unpublished master's thesis, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Baybars, M.G. & Küçüközer, H. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kuantum fiziğine ilişkin kavramsal anlamaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 67-82 .

Bilal, E. & Erol, M. (2007). Student understanding of some quantum physical oncepts: Wave function, Schrödinger's wave equation and wave-particle duality. In Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, 899 (1), 479-480.

Bozdemir, S. & Eker, S. (2007). Fizikte yeni bir çağ açan buluş: Kuantum Kuramı (2). Bilim ve Ütopya Dergisi, 161.

Bozkurt, D. (2008). 9. Sınıf öğrencilerinin fizik derslerinde öğrendikleri fizik kavramlarını günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin belirlenmesi. Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı (12. Eds.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3.Eds.). United States of America: Sage publications.

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. & Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Deslauriers, L., & Wieman, C. (2011). Learning andretention of quantum concepts with different teaching methods. Physical Review Special Topics-Physics Education Research,7(1),1-6.

Didiş, N., Özcan, Ö., & Abak, M. (2008). Öğrencilerin bakış açısıyla kuantum fiziği: Nitel çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 86-94.

Emrahoğlu, N. & Mengi, F. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 213-228.

Erduran, D. (2002). Lise 2.Sınıf öğrencilerinin manyetizma kavramlarını algılama düzeylerinin ve günlük hayata uygulama becerilerinin tespiti. Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Etkina, E., Karelina, A., & Villasenor, M. R. (2007). Studying transfer of scientific reasoning abilities. In L. McCullough, L. Hsu, & P. Heron (Eds.), AIP Conference Proceedings. 883, (1), 81-84). Retrieved from http://umdberg.pbworks.com/f/EtkinaKarelinaVillasenor+PERC2006.pdf.

Farenga, S.J. & Joyce, B.A. (1997). What children biring to the classroom: Learning science from experience. School Science and Mathematics, 97, 248-252.

Greeno, J. G. (2006). Authoritative, accountable positioning and connected, general knowing: progressive themes in understanding transfer. The Journal of the Learning Sciences, 15, 537-547.

Gündüz, E. (1999). Modern fiziğe giriş.(3. Eds. ). İzmir: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi.

Güzel, H. (2004). Genel fizik ve matematik derslerindeki başarı ile matematiğe karşı olan tutum arasındaki ilişki. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1),49-58.

Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-based leaming: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.

Jones, M.G., Hove, A., & Rua, M.J. (2000). Gender differences in students' experiences, interest, and attitudes toward science and scientist. ScienceEducation,84, 180-192.

Jonassen, D. H.,Peck, K. L., & Wilson, B. G. (1999). Learning with technology: A constructive perspective. New York: Prentice-HallInc.

Kamaraj, E. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programının günlük yaşamla ilişkilendirilmesine dair öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri. Unpublished master's thesis, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Karagöz, Ö. & Sağlam Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin atomun yapısına ilişkin zihinsel modellerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 132-142.

Kırtak, V. N. (2010). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük hayatla ve çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeyleri. Unpublished master's thesis, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Kum, K. (2011). YGS-LYS son 46 yılın çıkmış fizik soruları. Ankara: Akıllı Adam Yayınları.

MEB, (2009). Ortaöğretim (9., 10., 11., ve 12., sınıflar) fizik öğretim programı. Ankara :Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB, (2011). Ortaöğretim Fizik 10, 11, ve 12 ders kitabı. Ankara: Evren yayıncılık.

Miles, M. B. & Huberman, AM. (1994). Qualitative Data Analysis (2. Eds.). Thous and Oaks, CA: Sage Publications.

Müller, R. & Wiesner, H. (1999, March). Students' conceptions of quantum physics. In Papers presented at the Annual Meeting National Association for Research in Science Teaching (p.20). http://perlnet.umaine.edu/abt/research/qm_narst_full.pdf#page=22

Müller, R. & Wiesner, H. (2002). Teaching quantum mechanics on an introductory level. American Journal of Physics, 70(3), 200-209.

Özdemir, M. & Aras, E.(2011). 11. sınıf fizik. Ankara: Aydan Yayıncılık.

Özdemir, E. & Erol, M. (2008). Student misconceptions relating wave packet and uncertainty principle in quantum physics. Balkan Physics Letter Special Issue, 635-641.

Özdemir, E. & Erol M. (2011). Kuantum fiziğinde belirsizlik ilkesi: Hibrit öğretimin akademik başarıya etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 20-35.

Özkaynak, M. (2008). Öğrencilerin optik ve madde konusu günlük hayata uyarlayabilmelerinde kişilik rolünün ve akademik değişkenlerin etkisinin araştırılması. Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pospiech, G. (2000). Uncertainty and complementarity: The hearth of quantum physics. Physics Education, 35(6),393'399.

Selçuk, S. Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 25-41.

Serway, R. A. & Beichner, R. J. (2002). Fen ve mühendislik için fizik 3. Ankara: Palme Yayıncılık.

Singh, C.,Belloni, M., & Christian, W. (2006). Improving students' understanding of quantum mechanics. Physics Today, 59(8), 43-49.

Şen, A. İ. (2002). Fizik öğretmen adaylarının kuantum fiziğinin temeli sayılan kavram ve olayları değerlendirme biçimleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 4 (1), 76-85.

Wittmann, M. C., Steinberg, R. N., & Redish, E. F. (2002). Investigating student understanding of quantum physics: Spontaneous models of conductivity. American Journal of Physics, 70 (3), 218-226.

Yalçın, N. & Yaman, S. (2005). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının problem çözme ve öz-yeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 229-236.

Yeşildağ, F. (2009). Modern fizik öğretiminde öğrencilerin çoklu modsal betimlemeleri algılamaları ve modsal betimlemelerle hazırladıkları yazma aktivitelerini değerlendirme sürecinin öğrenmeye etkisi. Unpublished master's thesis, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yıldırım, A. & Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, A. (2009). Öğrencilerinin kuantum fiziği konularını anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin akademik başarıya etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Atatürk Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, A. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarının fen ve teknoloji dersini günlük hayatla ilişkilendirmedeki başarılarına etkisi. Unpublished master's thesis, Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, N. (2008). İlköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları ve lise birinci sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisindeki temel bilgilerle günlük hayatı ilişkilendirme becerileri. Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Published
2017-02-05
How to Cite
Yalçın, O., & Emrahoğlu, N. (2017). Examining the high school students’ transfer levels of modern physics topics to daily life. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 7(1), 115-158. https://doi.org/10.14527/pegegog.2017.005