Predicting the psychological resilience levels of university students according to some variables

Keywords: Psychological resilience, Gender roles, Intercultural sensitivity, Risk factors

Abstract

The study examines whether university students’ psychological resilience levels are predicted by gender roles, intercultural sensitivity, risk factors, and sex. It also investigates whether there is any significant difference between the psychological resilience levels of university students studying in different faculties (Education, Engineering, and Art & Design). The study sample consists of 519 university students (313 female, 206 male). The “Psychological Resilience Scale”, “Gender Roles Attitude Scale”, “Intercultural Sensitivity Scale”, a “List for Identifying Risk Factors” and a “Personal Information Form” were employed to obtain the study data. Linear Regression analysis and Variance Analysis technique was performed. The results of the study revealed that as variables, gender roles, intercultural sensitivity, and having the risk factors are significant predictors of the psychological resilience levels of the university students. However, gender was not found to be a significant predictor of the students’ psychological resilience levels. Similarly, there was no significant difference between the psychological resilience levels of students attending different faculties.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akın, A. & Demirel, S. (2003).Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4), 73-82.

Aksoy, A. (2005). Farklı kültürlerde ebeveynlik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 333-338.

Aktaş, G. (2013). Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: erkek egemen bir toplumda kadın olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30 (1), 53-72.

Allana, A., Asad, N. & Yasmin, S. (2010). Gender in academic settings: role of teachers. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1 (4), 343-348.

Altınova, H. H. & Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet. 24 (2), 9-22.

American Psychological Association-APA. (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. Retrieved April 28, 2017, from http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/multicultural-guideline.pdf.

Arapkirlioğlu, H. & Tankız, K. D. (2011). Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarında alan ve yerleştirme puanlarının karşılaştırılması. E-international Journal of Educational Research, 2 (4), 55-69.

Arıcı, F. (2011). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılarve psikolojik iyi oluş. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Arslangiray, N. (2013). Üniversite öğrencilerinde beden imajının yordayıcıları olarak bağlanma stilleri ve toplumsal cinsiyet rolleri. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Atkinson, R. L., Atkinson, R.,Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Heoksema, S. (2002). Psikolojiye giriş (Trans. Y. Alogan). İstanbul: Arkadaş Yayınları.

Aydın, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ ve umut düzeyleri ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Aydoğdu, T. (2013). Bağlanma stilleri, başa çıkma stratejileri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ayten, A. (2009). Prososyal davranışlarda dindarlık ve empatinin rolü. Unpublished doctorate dissertation, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Bahadır, E. (2009). Sağlıkla ilgili fakültelerde eğitime başlayan öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Balcı-Çelik, S. (2013). The relationship of resilience with attitude toward grief in university students. Akademic Journal, 8 (12), 832-837.

Başbay, A. & Bektaş, Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 30-43.

Baştuğ, G. (2008). Bayan sporcuların bedenlerini algılama düzeyleri ve cinsiyet rolleri üzerine bir araştırma. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Baykal, S. (1988). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ile ilgili kalıp yargılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bektaş, Y. (2006). Kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterlikleri ve psikolojik danışman eğitimindeki yeri. Ege Eğitim Dergisi, 7 (1), 43–59.

Benard, B. (1991). Fostering resiliency in kids: protective factors in the family, school, and community.portland, or: Western center for drug-free schools and communities. Department of Education. Washington. Retrieved April 1, 2017, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED335781.pdf.

Bennett, M. J. (1998). Intercultural communication: a current perspective. In M. J. Bennet (Editör), Basic concepts of intercultural communication: selected readings (pp. 1-20).Yarmouth, ME: Intercultural Press.

Bhasin, K. (2003). Toplumsal cinsiyet “bize yüklenen roller (Trans. K. Ay). İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları.

Bolat, Z. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık ve öz-anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Burger, J. M. (2006). Kişilik (Trans. İ. D. Erguvan- Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Campbell-Sills, L., Forde, D. R. & Stein, M. B. (2009). Demographic and childhood environmental predictors of resilience in a community sample. Journal of Psychiatric Research, 43, 1007-1012.

Chen, G. M. & Starosta, W. J. (1996). Intercultural communication competence: a synthesis. In B. B. Burleson (Ed.), Communication yearbook (pp. 353-383). California: Sage Publications.

Chen, G. M. & William J. S. (1997). A review of the concept of intercultural sensitivity. Human Communication, 1, 1-16.

Chen, G. M. & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural sensitivity scale. Human Communication, 3, 1-15.

Cicchetti, D. & Rogosch, F. (1997). The role of self-organization in the promotion of resilience in maltreated children. Development and Psychopathology, 9 (4), 797-815.

Corey, M.S., Corey, G. & Corey, C. (2010). Psikolojik danışmada gruplar: süreç ve uygulama (Trans. Ed. F. Aysan, S.Balcı- Çelik & A. Uz- Baş). Ankara: Nobel.

Coşkun, Y. D., Garipağaoğlu, Ç. & Tosun, Ü. (2014). Analysis of the relationship between the resiliency level and problem solving skills of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 673-680.

Curun, F. (2014). Yüklemeler, iletişim çatışmaları ve cinsiyet rolü yöneliminin evlilik doyumuna etkileri. International Journal of Human Sciences, 11 (2), 1023-1040.

Çataloğlu, B. (2011). Madde kullanan ve kullanmayan ergenlerin psikolojik sağlamlık ve aile işlevleri açısından karşılaştırılması. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.

Çelik, Ö. (2008). Ataerkil sistem bağlamında toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin benimsenmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çelik, R. & Erar, A. (2013). Değişken dönüşümlerinin kelebek dağılan artıklar için değişen varyanslılığa etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13, 1-10.

Dearden, J. (2004). Resilience: a study of risk and protective factors from the perspective of young people with experience of local authority care. Support for Learning, 19 (4), 187-193.

Earvolino‐Ramirez, M. (2007). Resilience: a concept analysis. In Nursing Forum, 42 (2), 73-82.

Erdoğan, E. (2015). Tanrı algısı, dini yönelim biçimleri ve öznel dindarlığın psikolojik dayanıklılıkla ilişkisi: üniversite örneklemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 223-246.

Eryılmaz, A. (2013). Using of positive psychology on psychological counseling and guidance context on character strength and preventive services. The Journal of Happiness & Well-Being, 1 (1), 1-22.

Eryılmaz, S. (2012). Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlığı yordamada, yaşam doyumu, benlik saygısı, iyimserlik ve kontrol odağının incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Esen, Y. & Bağlı, M. T. (2002). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek resimlerine ilişkin bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 143-154.

Eser, Ş. (2010). Toplumsal cinsiyetin meslek seçimindeki rolü ve sekreterlik mesleği üzerine bir uygulama. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Fritz, W., Mollenberg, A. & Chen, G. M. (2002). Measuring ınterculturalsensitivity in different cultural context. Intercultural Communication Studies, 11 (2), 165-176.

Galligan, S. B., Barnett, R. V., Brennan, M. A. & Israel, G. D. (2010). The effects of gender role conflict on adolescent and emerging adult male resiliency. The Journal of Men’s Studies, 18 (1), 3-21.

Gander, M. J. & Gardiner, H. W. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi (Trans. .A. Dönmez, N. Çelen & B. Onur). Ankara: İmge Kitabevi.

Girginer, H. U. (1994). Türk toplumunda cinsiyet rolleri algısı. Unpublished master’s thesis, Ege Üniversitesi, İzmir.

Gizir, C. A. (2007). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine bir derleme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (28), 113-128.

Glantz, M. D. & Sloboda, Z. (1999). Analysis and reconceptualization of resilience. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development: positive life adaptations (pp. 109-126). New York: Kluwer Academic Publishers.

Golding, J. M. & Singer, J. L. (1983). Patterns of inner experience: daydreaming styles, depressive moods and sex roles. Journal of Personality and Social Psychology, 45 (3), 663-675.

Gökçen, G. (2015). Madde kullanan ve kullanmayan üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.

Graber, R., Pichon, F. & Carabine, E. (2015). Psychological resilience. London: Overseas Development Institute.

Güney, E. (2016). Ebeveynleri boşanmış ve boşanmamış olan liseöğrencilerinin yılmazlık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Güngörmüş, K., Okanlı, A. & Kocabeyoğlu, T. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıklarını etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 6 (1), 9-14.

Günindi-Ersöz, A. (2010). Türk atasözlerinde ve deyimlerinde kadına yönelik toplumsal cinsiyet rolleri. Gazi Türkiyat, 6, 167-181.

Gürgan, U. (2006). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeylerine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Helvacıoğlu (Gümüşoğlu), F. (1994). 1928’den 1994’e ders kitaplarında cinsiyetçilik. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Kalaycı, N. & Hayırsever, F. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabına yönelik bir inceleme ve bu konuya ilişkin öğrenci algılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (3), 1049-1074.

Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 129-138.

Kim, H. (1998). Do employed and nonemployed Korean mothers experience different levels of psychological well-being in relation to their gender role attitudes and role qualities? Sex Roles, 38(11), 915–932.

Korkut, F. (2007). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kumpfer, K. L. (1999). Factors and processes contributing to resilience: the resilience framework. In M. Y. Glantz & J. L. Johnson (Eds), Resilience and development: positive life adaptations (pp. 179-224). New York: Kluwer Academic Publishers.

Kurt, T. (2013). Ebeveynleri boşanmış ergenlerin yılmazlık, benlik saygısı, başa çıkma ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi: yılmazlığın aracı rolü. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Lam, C. B. & McBride-Chang, C. A. (2007). Resilience in young adulthood: the moderating ınfluencesof gender-related personality traits and coping flexibility. Sex Roles, 56, 159–172.

Levene, S. (2003). Psychological and social aspects of resilience: A synthesis of risks and resources. Dialogues in Clinical Neuroscience, 5 (3), 273-280.

Luthar, S. S., Cicchetti. D. & Becker. B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71 (3), 543-562.

Mandleco, B. L. & Peery, J. C. (2000). Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 13 (3), 99-114.

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56 (3), 227-238.

Masten, A. S. & Coatsworth. J. D. (1998). The development of competence in favourable and unfavourable environments: Lesson from research on succesful children. American Psychologist, 53 (2), 205-220.

Meredith, L. S., Sherbourne, C., Gaillot, D. S., Hansell, L., Ritschard, H., Parker, V. A. & Wrenn, G. (2011). Promoting psychological resilience in the U. S. military. Rand Health Querterly, 1 (2), 2.

Murray, C. (2003). Risk factors, protective factors, vulnerability, and resilience: A framework of understanding and suppording the adult transitions of youth with high-incidence disabilities. Remedial and Special Education, 24 (1), 16-26.

Nelson-Jones, R. (2014). Uygulamalı danışmanlık ve yardım becerileri (G. Sart, Trans.Ed.). Ankara: Nobel.

Nevill, D. D. (1977). Sex roles and personality correlates. Human Relations, 38 (8), 751-759.

Norman, E. (2000). Introduction: the strengths perspective and resiliency enhancement a natural partnership. In E. Norman (Ed.), Resiliency enhancement putting the strengths perspective into social work practice (pp. 1-16). New York: Columbia University Press.

Öğülmüş, S. (2002). Bir kişilik özelliği olarak yılmazlık. In I. Ulusal Çocukve Suç Sempozyumu Bildiriler (pp.327-340), Unicef.

Özcan, B. (2005). Anne babası boşanmış ve anne babaları birlikte olan lise öğrencilerinin yılmazlık özellikleri ve koruyucu faktörler açısından karşılaştırılması. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, E. (2006). Okulöncesi dönem çocuklarının cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarının incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, S. (2012). Psikolojik yardım alma tutumu ile kişilik, kendini saklama, cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özer, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin duygusal zekâ ve beş faktör kişilik özellikleri açısından incelenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Parlak, S. (2014). Yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumunda barınan kız öğrencilerin yaşam anlam düzeyleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişki (İstanbul örneği). Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Polat, S. (2010). Eğitimde ve sınıf içi süreçlerde cinsiyetçi yaklaşımlar. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Prince-Embury, S. (2008). Translating resilience theory for assessment and application in schools. Canadian Journal of School Psychology, 23 (1), 4-10.

O'Heron, C. A. & Orlofsky, J. L. (1990). Stereotypic and nonstereotypic sex role trait and behavior orientations, gender identity and psychological adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 58 (1), 134-143.

Rengi, Ö. & Polat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları ve kültürlerarası duyarlılıkları. Journal of World of Turks, 6 (3), 135-156.

Romano, J. L. & Hage, S. M. (2000). Prevention: a call to action. The Counseling Psychologist, 28 (6), 854-856.

Rutter, M. 1999. Resilience concept and finding: implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21 (2), 119-144.

Sabuncuoğlu, A. (2006). Televizyon reklamlarında toplumsal cinsiyet. Unpublished master’s thesis, Ege Üniversitesi, İzmir.

Sağlam, H. (2012). Lösemi tanısıyla izlenen 15-18 yaş grubu adölesanların psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi Unpublished master’s thesis,Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sayın, U. (2007). Zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynler ile normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin 7-15 yaş arası çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerine yaklaşım ve görüşlerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology an introduction. American Psychologist, 55 (1), 5-14.

Severge, Y. E. (1998). Ders kitaplarında cinsiyetçilik: ilköğretim ders kitapları üzerinde yapılmış bir içerik çözümlemesi. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Steenbarger, B. N. & Greenberg, R. P.(1990). Sex roles, stress and distress: a study of person by situation contingency. Sex Roles, 22 (1), 59–68.

Sun, J. & Stewart, D.(2007). Age and gender effects on resilience in children and adolescents. International Journal of Mental Health Promotion, 9 (4), 16-25.

Taşdan, M. & Erdem, M. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşamı kalitesi ile örgütsel değer algıları arasındaki ilişki düzeyi.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 92-113.

Teker-Ataş, G. (2015). Şiddete maruz kalan kadınlarda psikolojik dayanıklılık ve başa çıkma yollarına yönelik nitel ve nicel değerlendirme. Unpublished master’s thesis, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Terzi, Ş. (2006). Kendini toparlama gücü ölçeği’nin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 77-86.

Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (2), 297-306.

Tonga, Z. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıklarının karar stratejileri ve durumluk sürekli kaygı düzeylerine göre incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Turgut, Ö. (2015). Ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin önemli yaşam olayları, algılanan sosyal destek ve okul bağlılığı açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Turner, S. (2000). Recognizing and enhancing natural resiliency in boys and girls. In E. Norman (Ed.), Resiliency enhancement (pp. 29-39). New York: Columbia University Press.

Uluyağcı, C. & Yılmaz, A. (2007). Televizyon reklamlarında çocuğa ilişkin toplumsal cinsiyet rollerinin sunumu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 6, 141-157.

Ümmet, D. (2007). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ünüvar, A. (2012). Gerçeklik kuramına dayalı psiko-eğitim programının lise öğrencilerinin denetim odağı ve yılmazlık düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler. Unpublished master’s thesis, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 35, 29-56.

Wagnild, G. M. & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 1 (2), 165-178.

Wasonga, T. (2002).Gender effects on perceptions of external assets, development of resilience and academic achievement: perpetuation theory approach. Gender Issues, 20 (4), 43–54.

Werner, E. E. (1995). Resilience in development.Current Directions in Psychological Science, 4 (3), 81-85.

Windle, M. (1999). Critical Conceptual and Measurement İssues in the Study of Resilience. In M. D. Glantz ve J. L. Johnson (Eds.), Resilience and Development: Positive Life Adaptations (pp. 161-176). New York: Kluwer Academic Publishers.

Wittmer, J. (1992). Valuing Diversity in the Schools: The Counselor's Role.ERIC/CAPS, 2108 School of Education, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1259 (ERIC Document Reproduction Service No. ED347475).

Yağan-Güder, S. & Güler-Yıldız, T. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların toplumsal cinsiyet algılarında ailenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 424-446.

Yaşın -Dökmen, Z. (2015). Toplumsal cinsiyet sosyal psikolojik açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, E. (2007). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yılmaz, M. F. (2014). Erişkin evli kadınlarda toplumsal cinsiyet rolü ile cinsel doyumun ilişkisi. Unpublished master’s thesis, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, R. A. (2007). Reklamlarda toplumsal cinsiyet kavramı: 1960-1990 yılları arası milliyet gazetesi reklamlarına yönelik bir içerik analizi. Selçuk İletişim, 4 (4), 143-155.

Yılmaz-Irmak, T. (2008). Çocuk istismar ve ihmalinin yaygınlığı ve dayanıklılıkla ilişkili faktörler. Unpublished doctorate dissertation, Ege Üniversitesi, İzmir.

Yurtsever, K. (2011). İlköğretim II. kademe öğretmenlerinin öğrencilere yöneliktutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara’da hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Zeyneloğlu, S. & Terzioğlu, F. (2011). Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 409-420.

Published
2019-06-20
How to Cite
GÖKSEL-OFLAS, S., & Yüksel-Şahin, F. (2019). Predicting the psychological resilience levels of university students according to some variables. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 9(3), 819-848. https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.026