Examination of teachers’ views on organizational uncertainity: A qualitative research

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.003

Abstract

In this study, it was aimed to examine teachers’ opinions about organizational uncertainty. Semi-structured individual interviews were conducted with 14 teachers within the scope of phenomenology design. As the results of this study, teachers stated that uncertainty means unpredictability, disorder, confusion, obscurity and uneasiness; they stated that uncertainty can emerge internally and environmentally, have organizational and individual results, and coping strategies include consultation, collaboration, time-out, planned management, culture and individual strategies. The findings were discussed in the light of the related literature and suggestions for eliminating organizational uncertainty were presented.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbaba-Altun, S. (2001). Kaos ve yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(4), 451-469.
Allen, J., Jimmieson, N. L., Bordia, P., & Irmer, B. I. (2007). Uncertainty during organizational change: managing perceptions through communication, Journal of Change Management, 7(2), 187-210.
Argüden, Y. (2002). Değişim yönetimi. İstanbul: Arge Danışmanlık.
Arslan, Y. (2013). Belirsizlik yönetimi (BELYÖN) programının belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyine etkisi-kadın öğretmen adayları üzerine deneysel bir araştırma. Unpublished master’s thesis, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Bakioğlu, A., & Demiral, S. (2013).Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarını algılama ve karar verme tarzları. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 9-35.
Baş, T. & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri-NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin.
Başar-Neyişçi, N. (2008). Türkiye’deki mesleki eğitim ve öğretimin güçlendirilmesi projesi (MEGEP) içindeki yaygınlaştırıcı okul yöneticilerinin belirsizlikten kaçınma davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bodde, M., van derWel, K., Driessen, P., Wardekker, A., & Runhaar, H. (2018). Strategies for dealing with uncertainties in strategic environmental assessment: An analytical framework ıllustrated with case studies from the Netherlands. Sustainability 10(2463), 1-24.
Campbell, E. (2007). Glimpses of uncertainty in teaching. Curriculum Inquiry, 37(1), 1-8.
Çamlıbel, N. D. (2003). Belirsizlik ortamında planlama düşüncesi ‘sinerjetik toplum -sinerjik yönetim ve sinerjist planlama modeli’ örnek olay: 17 Ağustos -12 Kasım 1999 depremleri sonrası kaos ve kendi -kendine organizasyon süreci. Unpublished doctorate dissertation. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Demiral, S. (2014). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarına ilişkin algıları ve belirsizlikle başa çıkma yolları. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Englund, H., & Frostenson, M. (2017). Managing performance evaluation uncertainties in schools: When teachers become struggling performers. European Educational Research Journal, 16(6), 885-906.
Erçetin, Ş. Ş., & Kayman, E. A. (2014). How to be a quantum leader in an intelligent organization? In Erçetin, Ş. Ş. & Banerjee, S. (Eds), Chaos, complexity and leadership 2012 (pp. 247-252). Dordrecht: Springer.
Erguvan, F. M. (2015). Üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Ersanlı, K., & Uysal, E. (2015). Belirsizliğe karşı tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 46-53.
Ertürk-Kayman, E. A. (2008). Türkiye’deki mesleki eğitim ve öğretimin güçlendirilmesi projesi (MEGEP) içindeki yaygınlaştırıcı okul yöneticilerinin, kuantum liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Gordon, M. (2006). Welcoming confusion, embracing uncertainty: Educating teacher candidates in an age of certitude. Paideusis, 15(2),15-25.
Gürses, G., & Helvacı, M. A. (2011). Öğretmenlerin okullarda değişime karşı direnme nedenleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1540-1563.
Hameiri, L., & Nir, A. (2016). Perceived uncertainty and organizational health in public schools: The mediating effect of school principals’ transformational leadership style. International Journal of Educational Management, 30(6),771-790.
Helsing, D. (2007). Regarding uncertainty in teachers and teaching. Teaching and Teacher Education, 23, 1317-1333.
Hui, C., & Lee, C. (2000). Moderating effects of organization- based self-esteem on organizational uncertainty: employee response relationships. Journal of Management, 26(2), 215-232.
İraz, R. (2000). Örgütsel değişim ve çevresel belirsizliği yönetmede kullanılan stratejiler, Selçuk Üniversitesi, S.B.M.Y.O. Dergisi, 4, 155-162.
Karakuş, Ş., & Yardım, M. (2014). Algılanan örgütsel değişim, belirsizlik, iş doyumu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler. İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 21-31.
Kasperson, R. E. (2008). Coping with deep uncertainty: Challenges for environmental assesment and decision-making. In Bammer G. & Smithson, S. (Eds), Uncertainty and risk: Multidisciplinary perspectives (pp. 337-348). London: Cromwell.
Merriam, S. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. The Academy of Management Review, 12(1), 133-143.
Oswald, Y. (2013). Educational decisions under uncertainty. Unpublished doctorate dissertation. Technology of the University of Zurich, Switzerland.
Özdemir, S., & Cemaloğlu, N. (1999). Eğitimde değişimi uygulama modelleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(17), 91-103.
Polat, M. (2015). Yöneticilerin açık liderlik özellikleri ve sosyal ağları benimseme durumlarının örgütsel belirsizlik üzerindeki etkileri: Fırat üniversitesi örneği. Unpublished doctorate dissertation, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
Polat, S., & Doyuran-Göktürk, S. (2005). Okul müdürlerinin güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma eğilimleri ile güven düzeyleri arasındaki ilişki. In Sarı, S., Kara, İ, & Kapıkıran, Ş. (Eds.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı, Cilt I, (pp.266-272). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Pulat, İ. (2010). Denizli ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgüt kültürü ve önemine ilişkin algıları. Unpublished master’s thesis, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Radford, M. (2006). Researching classrooms: Complexity and chaos. British Educational Research Journal, 32(2), 177-190.
Rast, D. E. III, Hogg, M. A., & Giessner, S. R. (2013). Self-uncertainty and support for autocratic leadership. Self and Identity, 12(6), 635-649.
Robbins, S. (1998). Organizational behaviour. New Jersey: Prentice-Hall.
Roelofs, H., & Nieuwenhuis, A. (2016). Teaching and learning economic creativity: How to overcome uncertainty in realizing creative new concepts that have a value? how the crap system -coordination & registration of action points and external assessment generates possible solutions to create value of new concepts?. Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1298-1305.
Rogovsky, N., & Schuler, R. S. (1997). Managing human resources across cultures. Business and The Contemporary World, 9(1), 63-75.
Schechter, C., & Asher, N. (2012) Principals’ sense of uncertainty and organizational learning mechanisms. International Journal of Educational Management, 26(2),138-152.
Smithson, M. (2008). The many faces and masks of uncertainty. In Bammer G. & Smithson, S. (Eds). Uncertainty and risk: Multidisciplinary perspectives (pp. 13-25). London: Cromwell Press.
Sofyalıoğlu, Ç., & Aktaş, R. (2001). Kültürel farklılıkların uluslararası işletmelere etkisi. Yönetim ve Ekonomi, 7(1), 75-92.
Suzawa, G. S. (2013). The learning teacher: Role of ambiguity in education. Journal of Pedagogy, 4(2), 220-236.
Şar, A. H., Işıklar, A., & Aydoğan, İ. (2012). Atama bekleyen öğretmen adaylarının yaşam doyumunu yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 257-271.
Twyford, K., Le Fevre, D., & Timperley, H. (2017). The influence of risk and uncertainty on Teachers’ responses to professional learning and development. Journal of Professional Capital and Community, 2(2), 86-100. https://doi.org/10.1108/JPCC-10-2016-0028.
Uysal, E. (2015). Kültürel farklılıkların belirsizliğe karşı tutuma etkisi. Unpublished master’s thesis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Ünver, G., Talu-Bümen, N., & Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi örneği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 155(35), 63-77.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Published

2019-12-25

How to Cite

Koşar, D. (2019). Examination of teachers’ views on organizational uncertainity: A qualitative research. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 10(1), 41-76. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.003