An investigation into the values of the communication which is used in classroom activities by teachers

  • Suna Tarkoçin Bingöl University
  • Damla Berktaş Ministry of Education
  • Gülden Uyanık Balat Marmara University
Keywords: Pre-school teachers, value, values education

Abstract

The aim of this paper is to investigate the universal values which are used in the classroom communication bye preschool teachers. The working group of the study consists of four pre-school teachers working in two primary schools and one independent pre-school in Bingol and Tekirdag's town Hayrabolu. As a means of data collection, the universal values-used by pre-school teachers in the classroom- has been observed by "Unstructured and Non-participant Observation Technique". In accordance with the purpose of this study, teachers' behaviors were noted and their verbal expressions were recorded with the help of tape recorder. In order to analyze the research data, Content Analysis-one of the qualitative research methods-was used. The report of the sound recordings consisted of 78 pages. According to the findings of the research, 12 different values were used by teachers in classroom activities. Among these values, the most commonly used universal values are "Politeness Cooperation, Responsibility, Respect and Patience".

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, M. G., Stevens, R. L. (1998). Middle grades social studies: teaching and learning for active and responsible citizenship (6th Ed.). Boston : Allyn and Bacon.

Arıkan, A. (2011). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Brynildssen, S. (2002). Character education though children's literature. ERIC clearinghouse on reading english and communication. ED 469929. (24/8/2006'da indirildi) from the World Wide Web: http://www.ericdigests.org/2003-3/character.htm

Büyüköztürk, Ş., Çakmak E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara. Pegem Akademi.

Cottom, C. A. (1996). Bold experiment in teaching values. Educational Leadership, 53(8), 1-6.

Deveci, H. ve Ay, T. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 167-181.

Devries, R. ve Zan, B. (1994). Moral classrooms, moral children: Creating a constructivist astmosphere in early education. New York: Teacher's College Press.

Doğan, İ. (2007). Türk eğitim sisteminde değer sorunu. Değerler ve Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, (syf. 615-634). İstanbul: Dem Yayınları.

Doğanay, A. (2006). Değerler Eğitimi. (Ed.C.Öztürk) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (syf. 255-286). Ankara : Pegem Akademi.

Ediger, M. (1998). Trends and issues in teaching elemantary school social studies. College Student Journal, 32 (3):347-363.

Eyre, L., ve Eyre, R. (1993). Teaching your children values. New York, NY: Simon & Schuster.

Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kurumsal Eğitim Bilim, 2(2), 1-18.

Halstead, J. M. ve Taylor, J. M. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.

Kızılçelik, S. ve Erdem, Y. (1994). Açıklamalı sosyoloji terimleri sözlüğü. Ankara: Atilla Kitabevi.

Lickona, T. (1992). Educating for character (How our schools can teach respect and resposibility). New York: Bantam Books.

Martorella, P. H. (2001). Teaching social studies in middle and secondary schools. New Jersey: Merril Prentice Hall.

M.E.B (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Milles, M.B ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (Second Edition). California: SAGE Publicatioms.

Naylor, David T. ve Diem, Richard (1987). Elemantary and middle school social studies. New York: Random House.

Ohio State Department of Education. (1990). Character education in Ohio: Sample strategies. Guides-Non Classroom Use 055- Test Evaluation Instruments. (ERIC Document Reproduction Service No.ED350 196).

Okudan, A.Y. (2010). Eğitim yöneticilerinin değerler eğitiminin önemi, etkileri ve uygulamalar hakkında görüşleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Önder, M. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının aile eğitimi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 377-386.

Pighin, G. (2005). Çocuklara değer aktarımı. (Çev. Ali aşar Gök), İzmir: İlya.

Stanley, W. B. (1983). Training teachers to deal with values education:A critical look at social studies methods texts. Social Studies, 74 (6).242-246.

Suh, B. K. ve Traiger, J. (1999). Teaching values through elementary social studies and literature curricula. Education, 119(4), 723'727.

Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Florida: Health Communications Inc.

Yazıcı , K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. TÜBAR-XIX-/2006

Yıldırım, K. (2009). Türk sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin deneyimleri: fenemolojik bir yaklaşım. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 35,165-184.

Yiğittir, S. ve Öcal, A. (2010). İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 407-116.

Welton, A.D. ve Mallan, J.T. (1997). Children and their world. Boston: Houghton Miflin Company.http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&view=gts (10/07/2012'de indirildi)

Published
2013-06-01
How to Cite
Tarkoçin, S., Berktaş, D., & Uyanık Balat, G. (2013). An investigation into the values of the communication which is used in classroom activities by teachers. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 3(2), 37-50. https://doi.org/10.14527/V3N2M4