Examination of gifted students’ Internet / game addiction and school social behaviors

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.04

Keywords:

Gifted students, internet addiction, game addiction, social behaviour, school social behaviour

Abstract

Internet and games can have some adverse effects if used unconsciously. Especially for gifted students, internet and games can be risky and result in addiction due to their cognitive and social characteristics. Since the game and internet addiction conduce to social problems as well. In this vein, the purpose of the study is to examine the internet and game addiction levels of gifted students and their school social behaviors in terms of certain socio-demographic variables. In addition, the relationship between computer addiction scale scores and school social behavior scale scores are also examined within the scope of the study. Descriptive correlational survey method is used in the study. The sample is comprised of 157 gifted students and 16 teachers of them. Convenient sampling was used in the study. In conclusion, internet and game addiction scores of the gifted boys in the study were higher than those of girls. On the other hand, in terms of school social behaviors, the findings showed that gifted girls achieved higher scores than boys. Additionally, it is also observed that gifted children aged 10 and over got higher scores from internet and game addiction while the School social behavior did not show a significant difference according to the age variable. As the internet and game addiction scores of the gifted children increased, their school social competence, weakened. On the other hand, it was seen that the increase in the gifted children’s internet / game addiction led to an increase in their antisocial behaviors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ankara Kalkınma Ajansı (2016). Dijital oyun sektörü raporu, Retrieved August 20, 2018, from https://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf

Ayas, T., Çakır, Ö., & Horzum, M. B. (2011). Ergenler için bilgisayar bağımlılığı ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 439-448.

Ayhan Bostancı, G. (2020). 9-12 yaş arasındaki özel yetenekli çocukların bilgisayar bağımlılıkları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Bayraktar, F. (2001). Ergenlik döneminde internet kullanımının rolü. Unpublished master’s thesis, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bleeker, M. M., & Jacobs, J. E. (2004). Achievement in math and science: Do mothers' beliefs matter 12 years later? Journal of Educational Psychology, 96(1), 97-109.

Bozdağ, F., & Ağaoglu, O. (2019). Özel yetenekli lise öğrencilerinde bilgiye ulaşmada internet kullanım düzeylerinin incelenmesi. Bilim Armonisi, 2(2), 5-13.

Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic Internet use. Journal of Communication, 55(4), 721-736.

Clark, B. (2008). Growing up gifted. (7th ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Çeliker, V. B. (2020). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Davis, G.& Rimm, S. (2004). The cultural underachievement of females; Education of the gifted and talented. (5th ed). Massachusets: Allyn and Bacon.

Dengiz, N. A. (2014). Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda algılanan sosyal destek düzeyinin benlik saygısına etkisinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Doğan, A. (2013). İnternet bağımlılığı yaygınlığı. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Doğan, H., Üngüren, E., & Algür, S. (2010). Öfke ve empati ilişkisine yönelik otel zincirinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 277-298.

Eccles, J. S. (1994). Understanding women's educational and occupational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement-related choices. Psychology of Women Quarterly, 18(4), 585-609.

Elcik, F. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin çevresinden algıladıkları sosyal destek düzeyi ile sosyal duygusal becerileri arasındaki ilişki. Unpublished doctorate dissertation, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Eren, F., Ömerelli Çete, A., Avcil, S., & Baykara, B. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Ailelerinde Duygusal ve Davranışsal Özellikler. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 55(2), 105-112.

George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.

Gök, A. Y. (2017). Ergenlerde problemli internet kullanımı, kişilik özellikleri ve sosyal beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Gürbüz, T., Yıldırım, S., & Özden, M. Y. (2001). Öğretmen adaylarının çevrimiçi ve geleneksel bilgisayar okuryazarlığı derslerinde bilgisayara yönelik tutumlarının karşılaştırılması: Bir durum çalışması. Eğitim ve Bilim, 26 (119), 49-56.

Ha, J. H., Kim, S. Y., Bae, S. C., Bae, S., Kim, H., Sim, M., ... & Cho, S. C. (2007). Depression and Internet addiction in adolescents. Psychopathology, 40(6), 424-430.

Horzum, M.B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 56-68.

Irmak, A. Y., & Erdoğan, S. (2016). Ergen ve genç erişkinlerde dijital oyun bağımlılığı: güncel bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2), 128-137.

Jensen, E. (2000). Brain-compatible learning. California: Jensen Learning Corp.

Kahriman, İ. (2002). Adolesanlarda aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ile benlik saygısı arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kaplan, A. (2008). Raven'ın İlerleyen Matrisler Plus Testinin 12-13 yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalışmalarına göre üstün zekâlı olan ve olmayan öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin karşılaştırılması. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi “kavramlar ilkeler teknikler”(26. Baskı) Ankara: Nobel.

Kısa, Ö. (2018). Ortaokul öğrencilerinde yalnızlık ve sosyal beceri düzeyleri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.

Király, O., Griffiths, M. D., King, D. L., Lee, H. K., Lee, S. Y., Bányai, F., Zsila, Á., Takacs, Z. K., & Demetrovics, Z. (2018). Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities. Journal of Behavioral Addictions, 1–15.

Koçak, S. S. Üstün yetenekli çocukların dijital oyunlara yönelik görüşlerinin incelenmesi. Journal of Gifted Education and Creativity, 6(2), 87-102.

Kokot, S. (2012). Help! Our child is gifted. Republic of South Africa: Radford House Publications.

Korkmaz, N. (2017). Lise öğrencilerinde internet kullanımının başarı, yalnızlık ve depresyon düzeyleri ile ilişkisi, Unpublished master’s thesis, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques. New Age International.

Köroğlu, İ. Ş. (2014). Üstün yetenekli çocukların sosyal medya kullanım motivasyonları. Unpublished master’s thesis, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kuru, A. (2018). Ön ergenlik dönemindeki üstün zekalı gençlerin empati algısının benlik saygısına etkisinin incelenmesi. 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri. İstanbul. 58-70.

Loton, D., Borkoles, E., Lubman, D., & Polman, R. (2016). Video game addiction, engagement and symptoms of stress, depression and anxiety: The mediating role of coping. International Journal of Mental Health and Addiction, 14(4), 565-578.

Marland Report (1972). Education of the gifted and talented: Report to the Congress of the United States by the Commissioner of Education. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

MEB (2016). Bilim ve Sanat merkezleri yönergesi. Retrieved May 24, 2018, from https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf

Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29.

National Institute on Media and the Family (2005). Computer and video game addiction. Retrieved May 5, 2018, from http://www.mediafamily.org/facts/facts_gameaddiction.shtml

Ogurlu, U., Kahraman, S., & Kayaalp, A. (2021). Computer game addiction in gifted students and non-gifted children: A caution for technology-oriented stem activities. Journal of Education in Science, Environment and Health, 7(2), 128-138.

Özen, Y., Gülaçtı, F.& Çakılı, Y. (2004). Eğitim bilimleri ve internet. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 52-57.

Özgün, E., V. (2021). Bilgisayar oyunu oynama davranışının lise öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçları ile ilişkisi. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özhan, S. (2011). Dijital oyunlarda değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve Türkiye açısından öneriler. Aile ve Toplum, 7(25), 21-33.

Reis, S. M., & Hébert, T. P. (2008). Gender and giftedness. In Handbook of giftedness in children (pp. 271-291). Boston: Springer.

Renzulli, J. S. (1999). What is thing called giftedness and how do we develop it? A twenty-five year perspective. Journal for the Education of Gifted, 23(1), 3-54.

Rinn, A. N., Reynolds, M. J., & McQueen, K. S. (2011). Perceived social support and the self-concepts of gifted adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 34(3), 367-396.

Sayı, A. K., & Emir, S. (2013) Farklılaştırılmış yabancı dil öğretiminin üstün zekalı öğrencilerde erişiye, eleştirel düşünmeye ve yaratıcılığa etkisi. Unpublished doctorate dissertation, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Serin, N. B. (2011). An examination of predictor variables for problematic ıntrnet use. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 10 (3), 54-62.

Sevgili Koçak, S., & Kan, A. (2019). Sosyal duygusal beceri, arkadaşlık niteliği ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkilerin incelenmesi: özel yetenekli öğrenciler üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 14(7).

Sicilia, M.& Palazon, M. (2008). Brand Communities on the internet, A Case Study of Coca-Cola’s Spanish Virtual Community. Corporate Communications An International Journal, 13(3), 255-270

Silverman, L. K. (1993). Counseling the gifted & talented. Denver, Colorado: Love Publishing Company.

Silverman, L. K. (1994). The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society. Roeper Review, 17(2), 110-116.

Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, intelligence, and creativity synthesized. England: Cambridge University Press.

Stockdale, L., & Coyne, S. M. (2018). Video game addiction in emerging adulthood: Cross-sectional evidence of pathology in video game addicts as compared to matched healthy controls. Journal of Affective Disorders, 225, 265-272.

Sucu, İ. (2012). Sosyal medya oyunlarında gerçeklik olgusunun yön değiştirmesi: smeet oyunu örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1 (3).

Sureda Garcia, I., López Penádes, R., Rodriguez Rodriguez, R., & Sureda Negre, J. (2020). Cyberbullying and internet addiction in gifted and nongifted teenagers. Gifted Child Quarterly, 64(3), 192-203.

Şenormancı, Ö., Şenormancı, G., Güçlü, O., & Konkan, R. (2014). Attachment and family functioning in patients with internet addiction. General Hospital Psychiatry, 36(2), 203-207.

Taşdemir, L. (2017). Özel yetenekli öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumları ve teknoloji ile kendi kendine öğrenmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi.

TÜİK (2020). Hanehalkı bilişim teknolojileri (bt) kullanım araştırması. Retrieved April 23, 2017, from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028

Usta, A. (2016). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde internet bağımlılığının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Ülger, B. B., & Çepni, S. (2020). Evaluating the effect of differentiated inquiry-based science lesson modules on gifted students' scientific process skills. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(4), 1289-1324.

Üstünel, H. (2008). Üstün zekâlı öğrencilerin PC oyun tercihlerinin akademik başarılarına etkileri. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Wang, W. E. I. (2001). Internet dependency and psychosocial maturity among college students. International Journal of Human-Computer Studies, 55(6), 919-938.

Webb, J. T., Meckstroth, B., & Tolan, S. (1994). Guiding the gifted child: A practical source for parents and teachers. Scottsdale, AZ.

Yalçın, H., & Duran, Z. (2017). Çocukların iletişim araçları ve internet kullanma durumu ile aile-çocuk internet bağımlılık düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 12(23),219-236.

Yalçın, H., Guvener, E., & Kasal, D. (2020). Relationship between gifted children’s internet gaming addiction and quality of life. European Journal of Special Education Research, 6(4).

Yavuz, O. (2018). Özel yetenekli öğrencilerde internet ve oyun bağımlılığı ile algılanan sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(4), 281-296.

Young, K.S. (2007). Cognitive behavior therapy with internet addicts: Treatment outcomes and implications. Cyber Psychology & Behavior, 10 (5), 671-679.

Yukay-Yüksel, M. (2009). Okul sosyal davranış ölçeklerinin (OSDÖ) Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1605-1650.

Downloads

Published

2021-10-06

How to Cite

Kaplan Sayı, A., & Şahin, F. (2021). Examination of gifted students’ Internet / game addiction and school social behaviors. Pegem Journal of Education and Instruction, 11(4), 33–43. https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.04

Issue

Section

Article