Investigation of the environmental problems attitudes of the undergraduate history students

Authors

  • Volkan Duran Iğdır university
  • Cengiz Atlı
  • Zeynep Müjde Sakar Harran University
  • Kenan Baş Ağrı İbrahim Çeçen University

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.33

Keywords:

Environmental problems attitude, affective domain, sentiment analysis, neural network analysis, path analysis

Abstract

This research aims to investigate the students’ affective domain and attitudes and their perceptions about environmental problems by providing strength formula and significance formula. This research is based on a mixed research design where both qualitative and quantitative data were used. The sample of this research consists of 236 students using the convenience sampling method at Ibrahim Chechen University, Iğdır University, Gaziosmanpaşa University, and Kafkas University in Turkey. The measurement tool of this study is 45-item having five dimensions Environmental Problems Attitude Scale which provided validity and reliability was developed as a result of the study conducted by Güven (2013). In the analysis of the quantitative data, the strength and significance of strength values show that all dimensions of the affective domain are too weak according to the equations proposed there. Therefore, we can conclude that students’ inconsistent and low-level environmental problems attitudes seem to show that they are actually at receiving/attending level. When the sentiment analysis was conducted on the qualitative data, we got a neutral tone regarding the formation of environmental understanding in the Ottoman Empire and the Turkish Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

Bloom, B.S. (Ed.). Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

Brett, A., Smith, M., Price, E., & Huitt, W. (2003). Overview of the affective domain. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved [date], from http://www.edpsycinteractive.org/brilstar/chapters/affectdev.pdf retrieved from 13.03.2021

Broekens, J., Kosters, W. A. ve Verbeek, F. J. (2007). Affect, anticipation, and adaptation: Affect-controlled selection of anticipatory simulation in artificial adaptive agents. Adaptive Behavior, 15(4), 397-422

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları

Erol, G.H. (2005), Sınıf Öğretmenliği İkinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları, (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Gömleksiz, M. N. Kan, A. Ü. (2012). Affective Dimension İn Education And Affective Learning, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 1159-1177

Güven, İ., Yurdatapan, M., Benzer, E. ve Şahin, F. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ile sağlıklı yaşama yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4 (ÖS)), 1431-1448.

Güven, O. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre problemlerine yönelik bilimsel düşünme alışkanlıklarının incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/ retrieved from 13.03.2021

Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. ve Yangın, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 42-52.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara. Nobel Yayın Dağıtım

Kesicioğlu, O.S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 37-48.

Kışoğlu, M., Yıldırım, T., Salman, M. ve Sülün, A. (2016). İlkokul ve ortaokullarda çevre eğitimi verecek olan öğretmen adaylarında çevre sorunlarına yönelik davranışların araştırılması. Journal of Education Faculty, 18(1), 299-318.

Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J. B., Schütz, A., Sellin, I. ve Savery positivey, P. (2004). Emotional intelligence and social interaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(8), 1018-1034.

Özdemir, E. (2015). Tarama Yöntemi. M.Metin (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (S. 77 – 97). Ankara: Pegem Akademi.

Özpınar, D. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/ retrieved from 13.03.2021

Savickiene, I. (2010). Conception of learning outcomes in the Bloom’s taxonomy affective domain. Quality of Higher Education,7,37-59.

Şama, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 99-110.

Tabachnick, B.G. Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.) Boston: Pearson.

Tecer, S. (2007). Çevre İçin Eğitim: Balıkesir İli İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum, Bilgi, Duyarlılık ve Aktif Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/ retrieved from 13.03.2021

Tekin, H. (2003). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (Gözden Geçirilmiş 16. Baskı), Yargı Yayınevi, Ankara

Timur, S. ve Yılmaz, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 303-320.

Timur, S., Yılmaz, Ş. and Timur, B. (2013a). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 191-203.

Timur, S., Yılmaz, Ş. and Timur, B. (2013b). Öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 169-189.

Uyar, S. N. (2009). Ortaokul öğrencilerinin çevre ve çevre problemlerine yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/ retrieved from 13.03.2021

Downloads

Published

2021-10-06

How to Cite

Duran, V., Atlı, C., Sakar, Z. M., & Baş, K. (2021). Investigation of the environmental problems attitudes of the undergraduate history students. Pegem Journal of Education and Instruction, 11(4), 337–352. https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.33

Issue

Section

Article