The effect of web-supported accurate and speed reading development program on the readıng skills of primary school students

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.12.03.21

Keywords:

reading, reading speed, accurate reading, reading skill, web-based program

Abstract

The main purpose of this research is to examine the effect of the Web-Supported Accurate and Speed Reading Development Program (ASRDP), developed by the researchers. For this purpose, “Experimental Model with Pretest - Posttest Control Group” was used in the research. The study group of the research consists of 2nd grade students (n=40) studying in Van. Experimental (n=20) and control (n=20) groups were chosen within the scope of the research. ASRDP, developed with Web-supported content developed by researchers, was applied to the experimental group along with the activities in the Turkish curriculum. The prepared program was implemented for 6 weeks, with 5 lesson hours per-week. The program prepared within the scope of the research was supported by a website (rumeysahoca.com). The data of the study were collected through reading speed measurements, correct reading level measurements and “Reading Skills Scale”. While collecting the data, two different types of texts were prepared as informative and narrative texts. The t-test was conducted to determine whether there was a difference between pre and post-tests. As a result of the research, a significant difference was found between the experimental and control groups in favor of the experimental group. In this respect, it is seen that the ASRDP has a positive effect on reading skills. The prepared site has been designed as a platform suitable for the use of students in this age group and open to development. In future studies, the effect of the program on reading skills can be tested at different grade levels.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, M. (2018). Reading speed and comprehension enhancement in hybrid learning delivery mode. Advances in Language and Literary Studies, 9 (3), 25-32. Doi: 10.7575/aiac.alls.v.9n.3p.25.

Akkaş, İ.Y. (2021). Uzaktan eğitim yoluyla verilen hızlı okuma teknikleri eğitiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Akyol, H. (2014). Okuma. A. Kırkkılıç, H. Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe Öğretimi (s. 15-48). Ankara: Pegem Akademi.

Altıntaş, A. (2015). Okumanın gücü. İstanbul: Yaşam Yayıncılık.

Anuyahong, B. (2016). Efficiency of speed reading and English reading comprehension of undergraduate students in.

Armağan, K.S. (2017). Effects of timed reading on efl learners' reading speed and comprehension level. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri basit ve çıkarımsal arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227-244. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59486/854943

Bay, Y. (2009). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin bilgisayar kullanmalarının okuma becerilerine etkisi. EAN Eğitim Konferansı.

Bozan, A. (2012). Hızlı okuma eğitiminin 10. sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve anlama düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Chang, A. (2010). The effect of a timed reading activity on efl learners: speed, comprehension, and perceptions. Reading in a Foreign Language, 22(2), 284-303. Doi: 10125/66837.

Chung, M. & Nation, P. (2006).The effect of a speed reading course. English Teaching (영어교육), 61(4), 181-204.

Clay, M. M. (1991). Becoming literate: the construction of inner control. Portsmouth, NH: Heinemann.

Coşkun, E. (2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, (11).

Çelenk, S. (2003). İlk okuma yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dedebali, N. C. (2008). Hızlı okuma tekniğinin sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: fluency's unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), 165-175. Doi: 10.1080/00405849109543497

Guthrie, J. (1997). The director's corner. NRRC News: A Newsletter of the National Reading Research Center, 3.

Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.

Herman, Sibarani, J. K., and Pardede, H. (2020). The effect of jigsaw technique in reading comprehension onrecount text. Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan. Jayapangus Press, ISSN 2615-0891 (E). Vol. 3 No. 1 (2020). PP. 84-102.

Kaçar, K (2015). Hızlı okuma eğitiminin ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine ve okumaya ilişkin tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kaman, Ş. & Şahin, A. (2013). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerinin geliştirilmesine akıcı okuma stratejilerini kullanmanın etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 640- 657.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık

Karakuş, E. T. (2007). İlköğretim 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin hikâye ve deneme türü metinlerdeki okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kurudayioglu, M. & Soysal, T. (2015). The ımpact of speed reading techniques on the rate of reading and level of comprehension of the fifth grade students. International J. Soc. Sci. & Education,5(4).

Kuruoğlu, G.& Şen, N. (2019). Okuma güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerine uygulanan hızlandırılmış okuma eğitiminin etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 36-45. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/deubefd/issue/46964/404712.

Kutlu, Ö. (2004). Türkiye’de demokrasi anlayışının gelişmesini sağlayacak bir yol: Okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Mahriza, R. (2016). Speed reading to improve student’s reading skill. JL3T (Journal of Linguistics Literature and Language Teaching), 2(2), 86-100. Doi: 10.32505/jl3t.v2i2.16

Manurung, Y. H. (2018). The effect of speed reading technique on students reading skill. Kumpulan Penelitiandan Pengabdian Dosen, 1(1).

Mergen, S. (2019). Hızlı okuma tekniğinin ikinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve okuduğunu anlama düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Miller, S. (2005). Experimental design and statistics. Routledge.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). Pısa 2018 sonuçlarına göre Türkiye, her 3 alanda performansını artıran tek ülke. (2021, 3 Aralık) Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/pisa-2018-sonuclarina-goreturkiye-her-3-alanda-performansini-artiran-tek-ulke/haber/19842/tr.

Moraru, S., Stoica, I. & Popescu, F.F. (2011). Educational Software applied in teaching and assessing physics in high schools. Romanian Reports in Physics, 63(2), 577-586.

Obalar, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Orhan, H. G. (2007). Bilgisayar destekli öğretimin ilkokuma yazma başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Peksoy, M. (2018). Okuma güçlüğü çeken öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma tekniğinin kullanımı üzerine bir durum çalışması. Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Pircioğlu, A. (2016). Ölçünlü Türkiye Türkçesini okulda öğrenen çocukların okuma yanlışlarını düzeltmede ve onları akıcı okumaya ulaştırmada tekrarlı okuma yaklaşımının etkisi. Yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Rizkoh, F. (2014).The implementation of speed reading technique to improve comprehension achievement. e-Journal of ELTS (English Language Teaching Society), 2(3).

Segers, E. & Verhoeven, L. (2002).Multimedia support of early literacy learning. Computers and Education, 39, 207–221. Doi: 10.1016/S0360-1315(02)00034-9.

Shimono, T. R. (2018). L2 reading fluency progression using timed reading and repeated oral reading. Reading in a Foreign Language, 30, 152-179. Doi: 10125/66743.

Soysal, T. (2015). Hızlı okuma tekniklerinin beşinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve anlama düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Şahin, A. (2019). İlk okuma ve yazma öğretiminde eğitim yazılımlarının kullanımının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Tazebay, A. (1995). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin okuduğunu anlamaya etkisi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Van Daal, H. P. & Reitsima, P. (2000). Computer-assisted learning to read and spell: result from two pilot studies. Journal of Research in Reading, 23, 181-193. Doi: 10.1111/1467-9817.00113.

Wahyudi, M. A. (2018). The effectiveness of speed reading technique in improving students’ reading comprehension at fourth semesters of english department. Journal of English Teaching and Learning Issues, 1(1). Doi: 10.21043/jetli.v1i1.4489.

Yalçın, N. (2006). Konuşma tanıma teknolojisi yardımıyla ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine ilk okuma yazma öğretimi için bir yazılım geliştirme. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yalçın, A., Çeltik, S. E. ve Altınok, Ş. (2017). Hukuk fakültesi öğrencilerinin hızlı okuma becerilerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 100-114. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59420/853361.

Yanpar, T. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldız, S. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu uygulamalarının etkililiği. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Yılmaz, Ö. (2006). Okuma becerisini çözümleme yöntemi ile kazanan ilköğretim okulu ikinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma hızı ve okumada doğruluk düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Yılmaz, M. (2018). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yunus, M. (2016). Developing the student’s ability in reading through speed reading technique. Journal of English Education, 1(1), 42-50. Doi: 10.31327/jee.v1i1.82

Downloads

Published

2022-07-01

How to Cite

Özok, H. İbrahim, & Çelik, R. N. (2022). The effect of web-supported accurate and speed reading development program on the readıng skills of primary school students: . Pegem Journal of Education and Instruction, 12(3), 197–207. https://doi.org/10.47750/pegegog.12.03.21