Determining the Perceptions of Fine Arts High School Music Department Students About the Concept of Instrument Training Through the Word Association Test

Authors

  • Kubra Dilek Tankiz
  • Ali Korkut Uludağ
  • Dearya Yazici

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.14.01.43

Keywords:

Instrument Education, Instrument Teacher, Fine Arts High School, Word Association Test

Abstract

This study aims to determine the perceptions of fine arts high school music department students about the concept of "instrument training" through an alternative measurement and evaluation technique "Word Association Test (WAT)". In this study, the survey model, one of the qualitative research methods, was used. The study group of the research consisted of 110 students studying at Nevit Kodallı Fine Arts High School Music Department in the 2021-2022 academic year. The data were obtained by applying the "Word Association Test (WAT)". Firstly, WAT was explained for informative purposes during the application. Then, the students were asked to write the first 5 words that they thought were related to the key concept of "instrument training" within 1 minute. Afterwards, they were asked to make a sentence related to these answer words. The obtained answer words were analysed by content analysis technique. As a result of the analysis, the answer words that the students associated with the key concept of "instrument training" were grouped under 9 categories (teaching materials, performance anxiety, motivation for the instrument, social skills, attitude towards the instrument, technical skills, student capacity, education and training). According to the order of these categories, the most frequently associated answer words with instrument education were instrument, etude, excitement, working, cooperation, happiness, note, talent and teacher. Under the category of performance anxiety and motivation related to the instrument, the students showed a negative distribution on the word "tiring". It was observed that the students had a positive cognitive structure in all categories.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altıntaş, S., Göçen Kabaran, G. & Kabaran, H. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi [Determınıng preservıce teachers’ cognıtıve structures on the concept of currıculums vıa the word-assocıatıon test]. Turkish Studies, 13(4), 1397-1411.

Bilen, S. ve Ün Açıkgöz, K. (2019). İşbirlikli öğrenmenin şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisi [The effects of cooperative learning on the singing skills]. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi [YYU Journal of Education Faculty], 16(1), 803-817.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 32. Baskı. Pegem.

Coşkuner, S. (2016). Türkiye’de Anadolu güzel sanatlar liseleri bireysel çalgı eğitimi dersinde (yaylı çalgılar) piyano eşlikli çalışmalara ilişkin öğretmen görüşleri [Teachers’ opinions belong to studies with piano accompaniment in ındividual ınstrument training lessons (strings ınstruments) in fine arts schools in Turkey]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi [Journal of Akademic Music Research], 2(3), 83-104.

Derin, U.Y. (2007). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgı Seçim Yöntemi Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Tez No. 201572) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ercan, F., Taşdere, A., & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi [Journal of Turkish Science Education], 7(2), 136-154.

Gerekten, S.E. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının ‘makam’ kavramına ilişkin bilişsel yapıları [Investigation of music teacher candidates’ cognitive structures on the “maqam’’]. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Kırıkkale University Journal of Social Sciences], 8(2), 295-312

Işıklı, H. (2001). İnternet Alan isimleri sistemi markalar ve alan isimleri arasındaki ilişki. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü.

İlhan, T. (2020). Özengen piyano dersi alan ilköğretim öğrencilerinin piyano çalgısına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi [The Investigation of the Cognitive Structures of Primary School Students Who Took Amateur Piano Course Through the Word Association Test]. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(66), 240-250. https://doi.org/10.7816/idil-09-66-07

Karabulut, G. (2009). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Kaya, B., & Akış, A. (2015). Coğrafya öğrencilerinin “hava” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi [Determınatıon of cognıtıve structure of geography students’ on "weather" concept through word assocıatıon test]. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 557-574.

Koca, Ş. (2019, September). Sınıf Öğretmenlerinin “Müzik Dersi” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapıları. Internatıonal Symposıum On The Actıve Learnıng. Etkin Öğrenme Derneği.

Kurt, H. ve Ekici, G., (2013). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi ve Çizme-Yazma Tekniğiyle “Osmoz” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi. Turkish Studies International Periodical for The Languages Literature and Histry of Turkish or Turkic. 8(12), 809-829.

Kurtaslan, Z., Aydın, B., & Özer, B. (2018). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla ortaokul ve lise öğrencilerinin “müzik öğretmeni” kavramına yönelik bilişsel yapılarının belirlenmesi [Determining the Cognitive Structres of the Middle School and High School Students Related to the “Music Teachers” Concept Through Word Association Test]. Ekev Akademi Dergisi, (74), 375-390.

Kurtaslan, Z. (2018). İlkokul öğrencilerinin kelime ilişkilendirme testi ile “nota” kavramı konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi [Identifying primary school students’ cognitive structure oriented to note concept with word associatıon test]. Fine Arts (NWSAFA). 13(4), 77-90

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.

Orhan, Ş. (2006). Anadolu güzel sanatlar liseleri çalgı eğitiminde motivasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (20). 130-136.

Özaydın, N. (2022). Müzik öğretmen adaylarının ‘koro’ kavramına yönelik bilişsel yapıları [Prospective music teachers’ cognitive structures of concept of ‘choir’]. Milli Eğitim Dergisi, 51(235), 2197-2224. https://doi.org/10.37669/milliegitim.884904

Özaydın, N. (2020). Cognitive structures of music teacher candidates about “voice training.” Malaysıan Onlıne Journal Of Educatıonal Scıences. 8(1), 1-13

Özen, N. (2004). Çalgı eğitiminde yararlanılan müzik eğitimi yöntemleri [Methods of music education used in instrument education]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 57-63.

Özer, B. (2020). Analysis of high school students’ cognitive structures related to musical genre via word association test. Kıbrıslı Eğitim Bilimleri Dergisi [Cypriot Journal of Educational Sciences].15(1). 127-143. https://orcid.org/0000-0002-9219-1291

Özmenteş, S. (2013). Çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans [Student performance and motivation in instrument education]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi [Journal of Research in Education and Teaching], 2(2), 2146-9199

Polat, G. (2013). 9. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme test tekniği ile tespiti [Determination of the cognitive structures of year secondary school students through word association test techniques]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi [Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education], 7(1), 97-120.

Topalak, Ş. (2013). Müzik eğitiminde çalgı eğitimi sorunlarının değerlendirilmesi [An examination of problems faced in teaching of musical instruments in fine arts high school]. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2). 114-129

Wolfe, M.L (1989). Correlates of Adaptive and Maladaptive Musical Performans Anxiety, Medical Problems of Performing Artists: 4(1), 49.

Yağışan, N. (2004). Çalgı icracılarında kas-iskelet problemleri ve nedenleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [The Journal of Selcuk University Social Sciences Institute], (11), 561-574.

Yıldırım Orhan. Ş., Ercan, N. (2012). Yetişkin çalgı öğretmeni özellikleri [Qualitifications of adult musical instrument teachers]. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7(4), 223-231.

Yıldırım, A. ve Şimşek H., (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2023-08-08 — Updated on 2023-08-10

Versions

How to Cite

Tankiz, K. D., Uludağ, A. K., & Yazici, D. (2023). Determining the Perceptions of Fine Arts High School Music Department Students About the Concept of Instrument Training Through the Word Association Test. Pegem Journal of Education and Instruction, 14(1), 369–380. https://doi.org/10.47750/pegegog.14.01.43 (Original work published August 8, 2023)

Issue

Section

Article