Prospective teachers’ views about creating websites for social studies teaching in distance education

Authors

  • Canan Akyol Canan Akyol
  • Görkem Avcı
  • Özdemir Dikicigil

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.02

Keywords:

Distance education, website, social studies teaching, prospective teacher

Abstract

The present study aims to investigate prospective teachers’ views about creating websites for social studies teaching in distance education. To this end, the study employed the case study method, one of the qualitative research methods. The study group consisted of prospective social studies and classroom teachers studying in the 2019-2020 academic year at the Faculty of Education of a state university located in the Black Sea Region. The study was conducted in two phases: the first phase was carried out with 112 prospective teachers and the second with 12. Data were collected by means of structured and semi-structured interviews and were analyzed by content analysis. Data analysis revealed that websites were a part of the learning-teaching process, that it was important to use websites as educational tools, that websites enabled technology to be integrated into education, that websites enabled the inclusion of up-to-date content for effective teaching of social studies, and that websites provided students with easy access to knowledge through fun learning environments. Based on the results, it can be recommended that the creation and use of websites for the social studies course should be promoted among both working and prospective teachers and that social studies lessons can be taught more effectively with personal educational websites that contain up-to-date, fun, and interactive teaching materials.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü, Retrieved July 17, 2020, from http://auosozluk.anadolu.edu.tr/index.php?r=site%2Findex#9

Akar, H. (2019). Durum çalışması. A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 139-177). Ankara: Anı Yayıncılık.

Al, U., & Madran, O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271.

Arslan, V., (2019). Web tabanlı uzaktan eğitim deneyimi ve verimliliği analizi: İstanbul Üniversitesi örneği. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 149-166.

Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S . (2021). Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84.

Baltaci-Goktalay, S., & Ozdilek, Z. (2010). Pre-service teachers’ perceptions about Web 2.0 technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4737-4741.

Baş, T., & Tüzün, H. (2007). Aday öğretmenlerin alan eğitiminde web günlüklerinin (blog’ların) kullanılması. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı Bildiriler Kitabı içinde (s. 34-38). Bakü, Azerbaycan.

Bennett R., Uink B., & Cross S. (2020). Beyond the social: Cumulative implications of COVID-19 for first nations university students in Australia. Social Sciences & Humanities Open, 2 (1), 1-5.

Boz, A. (2019). Öğretmen adaylarının teknoloji kabullenme ve kullanımı bağlamında uzaktan eğitim algılarının incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Konya.

Bozkurt, A. (2016). Bağlantıcı kitlesel açık çevrimiçi derslerde etkileşim örüntüleri ve öğreten-öğrenen rollerinin belirlenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı. Eskişehir.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Chandra, V., & Lloyd, M. (2008). The methodological nettle: ICT and student achievement. British Journal of Educational Technology, 39, 1087–1098.

Chick, R. C., Clifton, G. T., Peace, K. M., Propper, B. W., Hale, D. F., Alseidi, A. A., & Vreeland, T. J. (2020). Using technology to maintain the education of residents during the COVID-19 pandemic. Journal of Surgical Education, 77(4), 729-732.

Curry, K., & Cherner, T. (2016). Social studies in the modern era: A case study of effective teachers’ use of literacy and technology. The Social Studies, 107(4), 123-136.

Çetin, O., & Günay, Y. (2011). Fen eğitimine yönelik örnek bir web tabanlı öğretim materyalinin hazırlanması ve bu materyalin öğretmen öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 175-202.

Debele, M., & Plevyak, L. (2012). Conditions for successful use of technology in social studies classrooms. Computers in the Schools, 29(3), 285-299.

Demirezen, S., & Keleş, H. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4(1), 131-150.

Dere, İ., & Ateş, Y. (2020). Sosyal bilgiler derslerinde teknolojik araç ve materyal kullanımı: Bir durum çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 496-514.

Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.

Fırat, E. A., & Köksal, M. S. (2017). The relationship between use of Web 2.0 tools by prospective science teachers and their biotechnology literacy. Computers in Human Behavior, 70, 44-50.

Filiz, M., Arslan, S., & Coştu, S. (2008). Matematik eğitimi içerikli web sitesi tasarımına ait akademisyen, öğretmen ve öğrenci görüşleri. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir.

Gelişli, Y. (2015). Uzaktan eğitimde öğretmen yetiştirme uygulamaları: Tarihçe ve gelişim. Journal of Research in Education and Teaching, 4 (3), 313-321.

Germann, T. C., Gao, H., Gambhir, M., Plummer, A., Biggerstaff, M., Reed, C., & Uzicanin, A. (2019). School dismissal as a pandemic influenza response: When, where and for how long?. Epidemics, 28, 100348.

Gülbahar, Y. (2005). Web-destekli öğretim ortamında bireysel tercihler. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (2), 76-82.

Horzum, M. B. (2007). Web tabanlı yeni öğretim teknolojileri: Web 2.0 araçları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6(12), 99-121.

Karaca, İ. N. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının algılarına göre kitle iletişim araçlarının sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı. Unpublished master’s thesis, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Malatya.

Karakuş, N., & Züleyha, Er. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının Web 2.0 araçlarının kullanımıyla ilgili görüşleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 177-197.

Karatepe, F., Küçükgençay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.

Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.

Kırık, A. Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), 73-94.

Kobzhanova, A. E. (2020). From the experience of using educational internet resources in teaching English. Педагогическая наука и практика, 3(29).

Korucu, A., & Sezer, C. (2016). Web 2.0 teknolojilerini kullanma sıklığının ders başarısı üzerindeki etkisine yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 379-394.

Lencastre, J., & Chaves, J. (2008). A usability evaluation of educational websites. In EADTU Conference 2008-online proceedings.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi (S. Akbaba Altun & A. Ersoy, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Belmont.

NCSS (2013). Technology position statement and guidelines. Retrieved October 21, 2020, from http://www.socialstudies.org/positions/technology

OECD (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS. Paris: OECD Publications. Retrieved August 8, 2020, from http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf

Özer, Ü., & Özer, E. (2017). Sosyal bilgiler ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının eğitimde Web 2.0 kullanımına yönelik görüşleri. 3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS).

Özerbaş, M. A., & Mart, Ö. A. (2017). İngilizce öğretmen adaylarının Web 2.0 kullanımına ilişkin görüş ve kullanım düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1152-1167.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently?. On the horizon.

Shaltry, C., Henriksen, D., Wu, M. L., & Dickson, W. P. (2013). Situated learning with online portfolios, classroom websites and Facebook. TechTrends, 57 (3), 20–25. DOİ: http://dx.doi.org.ezproxy.uky.edu/10.1007/s11528‐013‐0658‐9.

Shriner, M., Clark, D. A., Nail, M., Schlee, B. M., & Libler, R. (2010). Social studies instruction: Changing teacher confidence in classrooms enhanced by technology. The Social Studies, 101(2), 37-45.

Tatlı, Z., İpek-Akbulut, H., & Altınışık, D. (2016). The impact of Web 2.0 tools on pre-service teachers’ self confidence levels about TPCK. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659-678.

Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

Toquero, C. M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. Pedagogical Research, 5(4).

TÜBA. (2020). COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu. Retrieved June 2020, from http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/TÜBA%20Covid-19%20Raporu%206.%20Güncelleme.pdf

Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Eskişehir.

UNESCO. (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. Retrieved June 26, 2020, from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Vlachopoulos, D. (2020). COVID-19: Threat or opportunity for online education? Higher Learning Research Communication, 10 (1), 16–19. DOI: 10.18870/hlrc.v10i1.1179.

WHO. World Health Organizations (WHO) announces COVID-19 outbreak a pandemic. (2020). Retrieved June 4, 2020, from http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic

Wright, V. H., & Wilson, E. K. (2009). using technology in the social studies classroom: The journey of two teachers. The Journal of Social Studies Research, 33(2), 133-154.

Yavuz-Konokman, G., Yanpar Yelken, T., & Sancar Tokmak, H. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının TPAB’lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 665-684.

Yaylak, E., & S. İnan. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Downloads

Published

2021-10-06

How to Cite

Akyol, C., Avcı, G., & Dikicigil, Özdemir. (2021). Prospective teachers’ views about creating websites for social studies teaching in distance education. Pegem Journal of Education and Instruction, 11(4), 9–19. https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.02

Issue

Section

Article